Dodaj ogłoszenie

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
 
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu (Regulamin) znajdującego się poniżej. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 
1. ADMINISTRATOR I DANE PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU
 
1.1. PropertyGem Sp. z o.o. z siedzibą 00-412 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 4, REGON 141164502 wpisaną do rejestru prowadzonego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS numerem 0000290153, NIP: 7010095106 jest administratorem danych osobowych (dalej ADO) Użytkowników.
 
1.2. Kontakt z ADO może się odbywać:
Propertygem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Zajęcza 15, 00-351 Warszawa
- mailowo: contact@propertygem.pl
- telefonicznie: (+48) 22  622 10 10
 
1.3 Inspektorem Ochrony Danych jest Renata Dorada.
 
1.4. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkowników, a następnie przesłanych ADO za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć w szczególności adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszania, numer PESEL i numer telefonu.
 
1.5. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika
 
– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Aplikacją. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.
 
1.6. ADO nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej
 
1.7. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez ADO przez okres trwania rekrutacji na określone stanowisko i po tym czasie będą przechowywane w bazie danych przez okres 9 lat, liczone od daty dodania danych o nieruchomości przez Użytkownika, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
 
2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
 
2.1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez ADO w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną, (c) prowadzenia działań pośrednictwa w sprzedaży i wynajmie nieruchomości w tym: opisu nieruchomości, zdjęcia nieruchomości, kontakt do właściciela nieruchomości lub jego przedstawiciela.
 
2.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1. lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1 lit. (b) jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1 lit. (c):
 
− Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), PESEL, NIP, dane nieruchomości
 
− Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu lub umowie pośrednictwa, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), PESEL, NIP, dane nieruchomości
 
2.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz wykonanie Umowy, a tym samym uniemożliwi włączenia Użytkownika w proces rekrutacji.
 
3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 
3.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom dla których Propertygem sp. z o.o. świadczy usługi pośrednictwa w kupnie/sprzedaży/najmie/wynajmie nieruchomości.
 
3.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie Usług i realizację Umów. Takimi odbiorcami danych osobowych są: firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego.
 
3.3. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom, w oparciu o uprzednie zgody Użytkowników.
 
3.4. Każdy podmiot, któremu ADO powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające działają tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 
3.5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 
4. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
 
4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania od ADO żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 
4.2. Z dniem wejścia w życie RODO tj. od dnia 25 maja 2018 roku Użytkownicy uzyskują prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do ADO, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował ADO, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez ADO na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony  prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.
 
4.3. W przypadku uzyskania przez ADO wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), ADO może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 
5. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 
5.1. ADO w ramach Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury ADO z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Od 25 maja 2018 roku ADO dodatkowo będzie stosować wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 
5.2. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Serwisem, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
 
5.3. ADO wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, ADO rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 
6. COOKIES
 
6.1. W celu prawidłowego działania Serwisu, ADO korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 
6.2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 
6.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 
6.4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 
6.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z ADO) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 
6.6. Użytkownik mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownicy mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 
6.7. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
 
6.8. ADO wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji  albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.
 
6.9. ADO wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
 
Cookies jakiego narzędzia:
Cel zapisania:
Google Analytics - analiza zachowań użytkowników na stronie www
facebook.com, linkedin.com - funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej
Google Tag Manager - kontrola kodów zamieszczanych na stronie www
Google Optimize - testowanie skuteczności strony www m.in przez wykorzystywanie testów A/B
Hotjar - analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę
Asari - baza danych o użytkownikach 
 
6.10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 
7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 
7.1. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności następuje zgodnie ze zmianą Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż Użytkownik musi dokonać akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności lub odmówić jej akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie dokona akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności w określonym czasie, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a jego CV zostanie usunięte z procesu pośrednictwa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin Serwisu
 
Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Serwisu pod adresem www.propertygem.pl
 
 
DEFINICJE:
 
Usługodawca
 
Właściciel serwisu, świadczący usługi drogą elektroniczną, którym jest Propertygem sp. z o.o. PropertyGem Sp. z o.o. z siedzibą 00-412 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 6, REGON 141164502 wpisaną do rejestru prowadzonego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS numerem 0000290153, NIP: 7010095106 prowadzące w ramach Serwisu proces pośrednictwa w kupnie/sprzedaży/najmie/wynajmie nieruchomości.
 
Polityka Prywatności
 
Dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu i integralną jego część, dostępną pod tym adresem.
 
Klienci
 
Podmioty gospodarcze, które zawarły umowę pośrednictwa z Usługodawcą.
 
Regulamin
 
Niniejszy regulamin Serwisu; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Serwisu, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego
 
Serwis
 
Serwis internetowy dostępny pod adresem www.propertygem.pl z wykorzystaniem którego Użytkownik może przesłać informacje o sobie i nieruchomości, której jest właścicielem.
 
Umowa
 
Umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą w procesie pośrednictwa kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości.
 
Usługi
 
Usługi świadczone drogą elektroniczną lub papierową przez Usługodawcę 
 
Użytkownik
 
Podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej korzysta z Serwisu, w szczególności przesyła informacje o nieruchomości w celu dokonania transakcji.
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Użytkownika. Osoba chcąca skorzystać z usług Serwisu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem i przed rozpoczęciem korzystania z Usług musi zaakceptować Regulamin.
 
1.2. W celu korzystania ze Serwisu po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer (w wersji 9 i wyższych), Chrome (w wersji 30 i wyższych), FireFox (w wersji 34 i wyższych), Opera (w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych), Safari (w wersji 4 i wyższych); z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
 
1.3. Serwis dedykowany jest Użytkownikom, którzy chcą kupić/sprzedać/nająć/wynająć nieruchomość. Osoba korzystając z Serwisu oświadcza, iż korzysta z niego w celach gospodarczych.
 
1.4. Kontakt i sposób porozumiewania się z między Usługodawcą a Użytkownikiem może odbywać się: mailowo: contact@propertygem.pl
 
2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
2.1. W ramach Serwisu na rzecz Użytkowników są świadczone następujące Usługi:
 
2.1.1. udostępnienie, utrzymanie i rozwój infrastruktury Serwisu,
 
2.1.2. udostępnianie funkcji zamieszczania ofert nieruchomości w Serwisie,
 
2.1.3. umożliwienie Użytkownikom aplikowanie na wybrane oferty nieruchomości poprzez kontakt za pośrednictwem Usługodawcy,
 
2.1.4. interaktywne formularze dostępne na stronach Serwisu, w szczególności formularz kontaktowy.
 
2.2 Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierane są w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli korzystania z danej Usługi. Każda z umów o świadczenie Usług może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny. Użytkownik może też zrezygnować z innych Usług poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych Usług. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Usługodawcy lub Serwisu albo zaprzestania ich używania.
 
3. PRZESŁANIE DANYCH O NIERUCHOMOŚCI
 
3.1. Użytkownicy przesyłają dane o swojej nieruchomości w formie załącznika w formacie pdf, doc lub jpg poprzez interaktywny formularz. Skuteczne dodanie danych powoduje, iż do użytkownika zostanie wysłany automatyczny mail potwierdzający fakt złożenia aplikacji.
 
3.2. Z chwilą przesłania danych, zawierana jest Umowa na czas określony trwania procesu pośrednictwa w kupnie/sprzedaży/najmie/wynajmie nieruchomości.
 
3.3. Dane dodane przez Użytkownika w ramach Serwisu zostają wprowadzone do bazy Asari prowadzonej przez Usługodawcę.
 
3.4. Usługodawca udostępnia przekazane dane o nieruchomości osobie, która po zapoznaniu się z nimi może wyrazić zamiar zawarcia transakcji.
 
3.5. Informacja w zakresie zaproszenia na spotkanie w celu obejrzenia nieruchomości jest przekazywana na wskazany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym adres e-mail i/ lub numer telefonu.
 
3.6. Dane o nieruchomości Użytkowników, która nie znalazły chętnych osób na jej zakup/najem zostaną usunięte po 9 latach od daty dodania CV przez Użytkownika, zakładając że dniem usunięcia jest ostatni dzień roku w którym przypada konieczność usunięcia danych.
 
4. TREŚCI
 
4.1. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści, w tym danych o nieruchomości, które:
 
4.1.1. wprowadzają w błąd co do osoby Właściciela
 
4.1.2. naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,
 
4.1.3. zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy,
 
4.1.4. stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
 
4.1.5. są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia,
 
4.1.6. są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”,
 
4.1.7. zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
 
4.1.8. promują inne strony internetowe
 
5. REKLAMACJE
 
5.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail contact@propertygem.pl lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie.
 
5.2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 
6. ZMIANA REGULAMINU
 
6.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury Serwisu).
 
6.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Jeżeli w tym czasie Użytkownik nie zrezygnuje z Usług, uważa się, że zaakceptował on zmianę bez zastrzeżeń.
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
7.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu będzie prawo polskie. Wszelkie spory związane z Regulaminem podlegają polskim sądom powszechnym. Strony dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z Regulaminu lub z nią związane, były rozwiązywane polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu w terminie jednego miesiąca, spór taki zostanie poddany pod ostateczne rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 
7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie odpowiadają za utracone korzyści.
 
7.3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w ramach Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy.
 
7.4. Polityka Prywatności znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 
7.5. Data wejście Regulaminu w życie: 23.05.2018
X

Umów się na oglądanie kilku nieruchomości jednego dnia.

Dodaj więcej nieruchomości

Pytania? Zadzwoń do nas: +48 22 622 10 10

Zadzwoń do nas +48 22 622 10 10

E-mail: contact@propertygem.pl

Wyślij do nas wiadomość
Spotkajmy się u nas

ul. Kruczkowskiego 6

00-412 Warszawa


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej